Jerusalim je svet

 

Govori neko iz ekstremne desnice. Spa­li­}e­mo Bat Shalom i sve va{e levi~are. Jerusalim pripada nama i ta~ka. Nadamo se da }ete izgoreti sa svim tim Arapima.”

 

Ovo je bila magnetofonska poruka ko­ju su ~uli svi koji su se ove nedelje pre­ko telefona Bat Shaloma hteli informisati o demonstracijama za Dan Jerusalima. Ne­ko je o~itao na{ kod i promenio poruku na traci. Incident pokazuje tipi~nu agresivnost desnice prema mirovnim aktivistima, koja je ovaj put ~ak i poja~ana zbog naj­ve}eg nacionalnog praznika Dana Jerusalima.

Na Dan Jerusalima slavimo ujedi­nje­ni Jerusalim, iako grad zapravo nikada nije bio vi{e razjedinjen. Za praznik, vlasti organizuju godi{nju paradu sa hiljadama vojnika koji paradiraju oko zidina Starog grada i u samom centru. U isto vre­me, me­|utim, desni ekstremisti prola­ze istim putem, izazivaju}i i provociraju}i stanov­ni­ke palestinskog dela grada.

Dogovor sa policijom o mestu za de­monstracije pretvorio se u spor. Poku{ali su da nas odvrate od demonstriranja u bli­zini militantnih desni~ara, no Bat Sha­lom se nije slagao sa promenom mesta. Na kraju smo se sporazumeli da to bude mesto u blizini gradskih zidina, kod prolaza Jafa, iako su druge organizacije (Gush Shalom i Meretz) ostale pri zahtevu za otvorenim i pristupa~nim mestom i zbog ove odluke su odustale od sponzo­risanja doga|aja.

Shvatili smo da ovo odustajanje ima veze sa pretnjama smr}u koje smo dobili.

U~esnici su do mesta doga|aja pe­{a~ili nekoliko kilometara, po{to su za vre­me trajanja dva mar{a svi putevi u blizini Starog grada bili zatvoreni. No, u dogo­voreno vreme na{a grupa se ipak okupila, uve}avaju}i se postepeno zahvalju}i pojedincima koji su uspeli da se probiju kroz gu`vu i pored militantnih grupa. U su{tini, stigli su mnogi aktivisti Gush Shaloma i Meretza, ~ak i oni koje su njihove organizacije formalno bile proglasile nestalim.

Kona~no, kada nas je bilo sedamdesetak formirali smo dug kordon oko brda na koje smo se bili popeli i gde smo nakon mar­{a i ostali. Dr`ali smo transparente: Jeru­salim: dve prestonice za dve dr­`a­ve, Isto~ni Jerusalim je okupirana terito­rija, Palestinci tako|e `ive u Jeru­sa­li­mu. Jedan starac je sav bio umotan u pa­no-pismo sa porukom: Molim vas da po­{tujete na{e susede muslimane jer i njima je Jerusalim svet, ne `elimo vi{e umreti ni u jednom ratu.

Policija je bila na oprezu i spremna da prisko~i u pomo} ukoliko bi nas neko napao. Zaustavili su bili nekog mladi}a koji se bio zaleteo me|u nas. Nisu nas pu{tali da si|emo jer smo bili obu~eni u majice Bat Shaloma sa istaknutim `enskim mi­rov­nim znakom. Mnogi su nas prisutni ne­pri­jateljski gledali, a bilo je i onih koji su nas ga|ali. No mi smo mirno stajali - ne go­vore}i, ne pevaju}i, ne zvi`de}i - dok je po­vorka nacionalista prolazila ulicom. 

Kada je povorka zavr{ena, u~esnici i posmatra~i su se razi{li i mi smo spakovali svoje stvari. I policija je bila mirnija. Od­nekud se pojavio sve{tenik i blagoslovio nas za sve {to smo uradili. Neko je pomogao star~i}u uvijenom u pano-pismo da se bezbedno udalji. Preostali u~esnici levi­~a­ri zahvalili su se Bat Shalomu za organiza­ciju. Ovo je jo{ jednom pokazalo, rekao je jedan od u~esnika iz Meretza, da su `ene najhrabriji deo mirovnog pokreta. Naravno, me|u nama je danas bilo i mnogo mu{karaca, ali mi smo bile one koje su spre~ile odustajanje od akcije.

 

Bat Shalom je feministi~ka mirovna organizacija. Radimo u pravcu uspostav-ljanja pravednog mira izme|u Izraela i njegovih arapskih suseda, {to uklju~uje priznavanje palestinskog dela zemlje od strane Izraela, sa Jerusalimom kao glav­nim gradom obe zemlje. Unutar Izraela Bat Shalom se zala`e za {to pravednije i de­mokrati~nije dru{tvo prilago|eno podjednako i mu{karcima i `enama. Bat Sha­lom, zajedno sa Jerusalimskim centrom za `ene i  palestinskim `enskim mirovnim udru`enjima, pripada Jerusalimskoj vezi.

 

Gila Svirsky