Protiv

bombardovanja Iraka

 

@ENE U CRNOM KA@U: NE BOMBARDUJTE IRAK! Sadam Husein je nemilosrdni diktator koji poseduje opasno oru`je. Ali, on je poslednja osoba koju }e bombardovanje od strane zapada povrediti. Ne}e nauditi ni njegovim elitnim trupama. On povla~i Republikansku gardu sa mesta koja su ozna~ena kao mete napada. U njihove uniforme obla~i neiskusne regrute, mobili{e `ene u vojsku i postavlja ih na liniju vatre. Kao i za vreme rata u Golfskom zalivu 1991., mnoge tzv. pametne bombe }e proma{iti svoje mete i ubiti civile. Uzgredne `rtve zna~e mrtve i osaka}ene `ene i decu. @ene Iraka ve} podnose nesrazmerno veliki teret sedmogodi{njeg re`ima sankcija, naj­stro­`eg u dosada{njoj istoriji sveta. UNICEF tvrdi da je od 1991. umrlo 567 000 dece, vi{e ne­go u Hiro{imi i Nagasakiju. Ako ira~ki pogoni za hemijsko i biolo{ko oru`je budu po­go­|e­ni, moglo bi do}i do ispu{tanja otrova u atmosferu. A ako ne budu pogo|eni, u ~emu je poenta? SAD nemaju nikakvu podr{ku od ve}ine arapskih zemalja. Jedan takav napad }e naneti ozbiljnu {tetu odnosima izme|u zapadnog i arapskog sveta. To }e oja~ati fundamentalisti~ke snage u regionu, {to vodi stvaranju pogodne klime za ograni~avanje `enskih prava. Postoji i alternativa. Pregovori su jedini put napretka. Istrajati u nadzoru i kontrolisanom uklanjanju hemijskog i biolo{kog oru`ja. Prekinuti sankcije koje {tete obi~nim ljudima, staviti embargo na uvoz za vladu i vojsku. Zabraniti svetsku trgovinu oru`jem, u kojoj vode}u ulogu imaju SAD i Britanija. Podr`ati Kofi Anana i oja­~ati UN. Izolovati Sadama Huseina, umesto {to se od njega pravi heroj i mu~enik koji se su­protstavlja imperijalizmu.

 

DEMONSTRIRAJTE BDENJEM U TIŠ[INI SA @ENAMA U CRNOM, NA TRAFALGAR SKVERU U LONDONU, SREDOM U 18h, 18. I 25. FEBRUARA I 4. MARTA.

@ene u crnom - London