@enskim grupama

na Kosovu

 

Drage prijateljice,

 

@ene, pojedinke iz autonomnih `enskih grupa koje su suprostavljaju mu­{­kom nasilju nad `enama sa podru~ja biv­{e Ju­go­slavije na Drugom godi{njem sku­pu mre­`e protiv mu{kog nasilja nad `enama (4-9 juni 1998., Be~i}i, Crna Gora), prenose izraze se­s­tri­nske podr{ke i brige `enama na Ko­sovu.

 

Zahtijevamo:

Da se prekine rat i etni~ko ~i{}enje prostora po scenarijima iz Bosne i Herce­go­vi­­ne i da se omogu}i protjeranom sta­no­vni{tvu povratak; za eskalaciju rata okri­vlju­jemo aktuelni re`im Slobodana Mi­lo­{evi}a, srpske i albanske nacionalisti~­ke lidere i nacionalisti~ke intelektualce.

Aktivno i hitno uklju~ivanje me|unarodne zajednice kako bi se stopirao rat i primorali politi~ari da uspostave legiti­mnu civilnu vlast na Kosovu. Tra`imo od me­|unarodne zajednice da za{tite ak­tivistkinje i aktiviste za za{titu ljudskih i `enskih prava na Kosovu.

Apelujemo na svjetske i ovda{nje huma­ni­tarne organizacije da uspostave ko­ri­do­­re i dopreme hranu, ljekove i ele­me­nta­rna sredstva u ugro`ena podru­~ja na Ko­sovu. Tra`imo da se Kosovu da­je humanitarna pomo} do uspostav­ljanja no­r­malnih ekonomskih i dru­{­tve­nih tokova.

Tra`imo po{teno informisanje javnosti o ko­sovskoj svakodnevnici i prestanak me­­dijskog ispiranja mozga stano­vni­{tva ratnom kampanjom i {irenjem mr`­nje.

Apelujemo da me|unarodne i nevladine organizacije sa prostora biv{e Ju­go­sla­vi­je podr`e rad nevladinih organizacija na Ko­sovu. Podr`avamo nevladin sektor na uspostavljanju prijateljskih od­nosa, iz­me­|u Albanaca, Srba, Roma, Cr­­no­gora­ca, Muslimana i drugih, kao i iz­me|u njihovih nevladinih organizacija.

Podr`avamo vi{egodi{nji rad auto­no­m­nih `enskih grupa i grupa za ljudska i `enska prava na Kosovu. Podr`avamo njihove napore na afirmaciji nenasilne komunikacije, transformacije dru{tva i ne­na­silnog otpora represiji. Podr`avamo ne­lo­jalnost re`imu i pravo na prigovor savjesti, pravo na odbijanje mobilizacije i pr­avo na dezerterstvo. @enski otpor na­silju i patrijarhatu mora imati podr{ku svih me­|unarodnih subjekata, jer je kr­{e­nje ljudskih i `enskih prava i proizvodnja rata me|unarodno pitanje.