Ivana Stevanović

TEMIDA

 

                               Bilten Grupe za ženska prava
                               Evropskog pokreta u Srbiji

 

U maju mesecu 1997. godine izašao je prvi broj biltena Grupe za Ženska prava Evropskog pokreta u Srbiji. Afirmacija i unapređenje ljudskih prava žena, kao i ukazivanje na njihovo kršenje, glavni su ciljevi ove grupe i zbog toga su njene članice smatrale da je važno kršenje tih prava učiniti vidljivim. S obzirom na to, iz štampe je izašao i prvi broj TEMIDE, biltena koji nosi ime grčke boginje pravde, i čiji je osnovni cilj upoznavanje šire javnosti sa aktivnostima članica ove grupe ali takođe i pružanje mogućnosti zainteresovanim ženama da se upoznaju sa radom ove grupe i da joj se obrate za pomoć ukoliko im je potrebna, odnosno da se pridruže grupi.

TEMIDA je publikacija o različitim oblicima stradanja i kršenja ljudskih prava sa posebnim naglaskom na kršenju ženskih ljudskih prava. I pošto je aktivnost članica ove grupe tesno povezana sa njihovim profesionalnim radom na kriminološkim i viktimološkim istraživanjima, putem TEMIDE, one su svoj istraživački rad, povezan sa aktivizmom, učinile životnijim i podobnijim za delovanjem u pravcu menjanja stvarnosti koja nas okružuje.

Pored uvoda koji sadrži opis aktivnosti Grupe za ženska prava Evropskog pokreta u Srbiji, bilten čine još tri veće tematske celine. Prva nosi naziv: "Žene u krivičnom postupku i u zatvoru" i čine je tekstovi koji opisuju stanje ljudskih prava žena u krivičnom postupku i uslove života u ženskim zatvorima. Takođe, u ovome delu stavljen je i poseban naglasak na peticije za izmenu zakona koji su diskriminizirajući za žene, a koji su upućeni Republičkoj zakonskoj komisiji. Druga tematska celina posvećena je ženama izbeglicama ("Žensko iskustvo u ratu") i u njoj se ukazuje na njihovu višestruku marginalizaciju i daje primer aktivizma članica ove grupe u njihovoj želji da zabeleže iskustva žena izbeglica iz Krajine i da im pomognu da lakše prebrode nesreću koja ih je zadesila i probleme sa kojima su se susrele po dolasku u Srbiju. Rezultati istraživanja u vezi sa nasiljem koje su građani i građanke Srbije doživeli u vezi sa protestom protiv nepriznavanja rezultata izbora u Srbiji sadržani su u trećoj tematskoj celini TEMIDE pod nazivom: "Ljudska prava i građanski i studentski protesti 1996/97". Želeći da sagledaju prirodu, meru i opravdanost primene mera represije u celini, ovim istraživanjem i člankom koji je sledio nakon njega, autorke su u svome uzorku obuhvatile i žene i muškarce, vodeći, naravno, računa o sličnostima i razlikama u njihovim iskustvima.

TEMIDA će nastaviti da izlazi i u narednom periodu. Za sledeću godinu se planiraju nova četiri broja. U njima će biti zadržana osnovna ideja ove publikacije, a to je činjenje različitih oblika stradanja i kršenja ljudskih prava vidljivim, posebno ljudskih prava žena. Ovaj časopis biće otvoren za sve naučne i stručne priloge koji se bave navedenom problematikom. On se može naručiti preko Grupe za ženska prava Evropskog pokreta u Srbiji. Adresa je Đure Jakšića 5; 11000 Beograd, tel/fax: 630-281; 161-007.