Beogradski ženski lobi

USTAVNOM SUDU JUGOSLAVIJE

 

 

Beograd, 16. avgust 1997. godine

 

Predmet: Zahtev za zaštitu ženskog ljudskog prava na jednakost u obrazovanju

 

Tražimo da se preispita statutarna odredba i praksa Policijske akademije u Beogradu (institucija od saveznog značaja) po kojoj pravo upisa na Policijsku akademiju imaju isključivo muškarci. Statut i praksa su u koliziji sa ustavom zagarantovanim pravom ženama na jednake uslove obrazovanja.

S obzirom da je reč o školi čiji kadar se sprema za najodgovornije funkcije u policijskoj službi, ova odredba i praksa ne samo da su diskriminatorske u odnosu na žene u ovom trenutku, nego će u dugom vremenskom periodu produbljivati i reprodukovati diskriminaciju protiv žena.

Žene se obrazuju u nižim stepenima obrazovanja za policijsku službu. Nelogično je i nepravedno da se njihovo napredovanje u službi ograničava nemogućnošću da nastave školovanje u struci.

U svetu se formiraju posebne ženske službe – ženske policijske stanice u Španiji, Engleskoj, Švajcarskoj koje rade sa ženama koje su preživele incest, silovanje, maltretiranje. Kod nas je ova odredba stavila pečat na suprotan retrogradan proces u kome se ženama negira sposobnost i onemogućavaju se da zauzmu pozicije koje su u korist svih žena.

Zahtevamo preispitivanje Statuta i prakse Policijske akademije i ukidanje ove dikriminatorske odredbe.

Tražimo da dokumentaciju pribavite po službenoj dužnosti.

 

Nadežda Ćetković

Jelka Kljajić Imširović

Zorica Mršević