III ŠTA PIŠE U KRIVIČNOM ZAKONU

 

1. Krivična dela u slučajevima nasilja prema ženama

 

1.1. Ubistvo

 

Ovo krivično delo čini osoba koja liši života neko drugo lice. Kažnjva se zatvorskom kaznom od najmanje pet godina. Pokušaj ubistva čini osoba koja započne a ne dovrši lišenje života druge osobe. Krivična prijava se podnosi okružnom javnom tužilaštvu.

 

1.2. Navođenje na samoubistvo i pomaganje u samoubistvu

 

Kad neko navede drugo lice na samoubistvo ili mu pomogne u izvršenju samoubistva, pa ono bude i izvršeno, takvo lice može biti kažnjeno zatvorom od najmanje jedne godine. I pokušaj se kažnjava; podnosi se krivična prijava okružnom javnom tužilaštvu ili stanici milicije.

 

1.3. Nedozvoljen prekid trudnoće

 

Ako neko, suprotno propisima o vršenju prekida trudnoće, trudnoj ženi, s njenim pristankom, izvrši pobačaj, ili ga započne, ili joj pomogne da ga izvrši, kazniće se zatvorom od najmanje tri meseca. Ako je nastupila smrt bremenite žene, predviđena je zatvorska kazna od najmanje tri godine. Podnosi se krivična prijava nadležnom opštinskom javnom tužilaštvu.

 

1.4. Teška telesna povreda

 

Kad neko drugoga teško telesno povredi ili mu teško naruši zdravlje (npr. pod teškom telesnom povredom se podrazumevaju povrede tipa polomljenih kostiju, trajno ili u znatnoj meri oslabljen važni deo tela ili organ, ili izazivanje trajne nesposobnosti za rad, prouzrokovanje unakaženosti), kazniće se zatvorskom kaznom od najmanje šest meseci. Podnosi se krivična prijava javnom tužilaštvu.

 

1.5. Laka telesna povreda

 

Kada neko drugoga lako telesno povredi – zakon ne objašnjava detaljnije šta se pod time podrazumeva, a u praksi su to sve povrede koje nisu obuhvaćene pojmom "teške telesne povrede", kazniće se zatvorskom kaznom do tri godine. Podnosi se privatna krivična tužba sudu ili krivična prijava javnom tužilaštvu (zavisi od sredstva povređivanja).

 

1.6. Prinuda

 

Kada neko silom ili ozbiljnom pretnjom prinudi drugoga, da nešto učini ili ne učini ili trpi, kazniće se novčanom ili zatvorskom kaznom do tri godine. Podnosi se privatna krivična tužba sudu ili krivična prijava javnom tužilaštvu (ovo drugo, kod postojanja pretnji ubistvom ili teškom telesnom povredom, kada se može izreći zatvorska kazna do pet godina).

 

1.7. Protivpravno lišenje slobode

 

Kad neko drugog protivpravno zatvori, drži zatvorenog ili mu na drugi način oduzme slobodu kretanja, kazniće se zatvorskom kaznom do jedne godine za osnovno delo. Za teže oblike predviđena je i duža kazna, a najduža u maksimalnom trajanju zatvorske kazne od 15 godina, ako je žrtva usled lišenja slobode izgubila život. Kažnjava se i pokušaj. Podnosi se krivična prijava nadležnom javnom tužilaštvu.

 

1.8. Ugrožavanje sigurnosti

 

Kad neko ugrozi sigurnost nekog lica ozbiljnom pretnjom da će napasti na život ili telo tog lica ili njemu bliskog lica, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorskom u najdužem trajanju do šest meseci. Podnosi se krivična tužba sudu ili krivična prijava javnom tužilaštvu (ako je uznemiravano više lica, ili je došlo do uznemirenja građana, ili težih posledica, kada može biti izrečena zatvorska kazna do pet godina).

 

1.9. Narušavanje nepovredivosti stana

 

Kad neko neovlašćeno prodre u tuđi stan ili zatvorene prostorije ili se na zahtev ovlašćenog lica odatle ne udalji, kazniće se novčano ili zatvorskom kaznom u najdužem trajanju od tri godine. Podnosi se krivična tužba sudu.

 

1.10. Neovlašćeno fotografisanje

 

Kada neko neovlašćeno učini fotografski, filmski ili drugi snimak nekog lica bez njegovog pristanka, a pri tome znatno zadre u njegov privatni život, ili ko takav snimak preda ili pokazuje trećem licu ili mu na neki drugi način omogući da se s njim upozna, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorskom u najdužem trajanju do tri godine. Podnosi se krivična tužba sudu.

 

1.11. Povreda tajnosti pisama ili drugih pošiljki

 

Kada neko neovlašćeno otvori tuđe pismo ili telegram ili drugo zatvoreno pismo ili pošiljku, ili na drugi način povredi njihovu tajnost ili ko neovlašćeno zadrži, prikrije, uništi ili drugom preda tuđe pismo, telegram, zatvoreno pismo ili pošiljku, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorskom kaznom do pet godina. Podnosi se privatna krivična tužba sudu.

1.12. Silovanje

 

Ko prinudi na obljubu žensko lice sa kojim ne živi u bračnoj zajednici, upotrebom sile, ili pretnjom da će neposredno napasti na život ili telo tog ili njemu bliskog lica, kazniće se za osnovno delo zatvorskom kaznom od jedne do deset godina, a za teže oblike može da se izrekne zatvorska kazna i do 15 godina. Podnosi se krivična prijava miliciji ili javnom tužilaštvu.

 

1.13. Obljuba ili protivprirodni blud zloupotrebom položaja

 

Kad neko zloupotrebom svog položaja navede na obljubu žensko lice koje se prema njemu nalazi u odnosu podređenosti ili zavisnosti, kazniće se zatvorskom kaznom od tri meseca do osam godina. Podnosi se krivična prijava miliciji ili javnom tužilaštvu.

 

1.14. Bludne radnje

 

Kad neko izvrši bludne radnje sa licem sa kojim nije u braku, kazniće se zatvorskom kaznom u trajanju do tri godine. Podnosi se krivična prijava javnom tužilaštvu.

 

1.15. Zavođenje

 

Ko lažnim obećanjem braka navede na obljubu maloletno žensko lice, kazniće se zatvorskom kaznom od tri meseca do tri godine. Podnosi se privatna krivična tužba sudu.

 

1.16. Protivprirodni blud

 

Ko prinudi na protivprirodni blud drugo lice upotrebom sile ili pretnjom da će neposredno napasti na život ili telo tog ili njemu bliskog lica, kazniće se zatvorskom kaznom od najmanje jedne godine. Podnosi se krivična prijava javnom tužilaštvu.

1.17. Podvođenje ili omogućavanje bluda

 

Ko podvede ili omogućava vršenje bluda sa maloletnim licem, kazniće se zatvorskom kaznom od tri meseca do pet godina. Kad neko za nagradu podvede žensko lice ili omogućava vršenje bluda, kazniće se zatvorskom kaznom do pet godina. Podnosi se krivična prijava javnom tužilaštvu.

 

1.18. Dvobračnost

 

Ko zaključi novi brak, iako se već nalazi u braku, ili ko zaključi brak sa licem za koje zna da se nalazi u braku, kazniće se zatvorskom kaznom od tri meseca do tri godine. Podnosi se krivična prijava javnom tužilaštvu.

 

1.19. Prinuda na zaključenje braka

 

Ko prinuđuje žensko lice na zaključenje braka, kazniće se zatvorskom kaznom do tri godine. Podnosi se krivična prijava javnom tužilaštvu.

 

1.20. Vanbračna zajednica za maloletnim licem

 

Punoletno lice koje živi u vanračnoj zajednici sa maloletnim licem, kazniće se zatvorskom kaznom u trajanju od tri meseca, za teže oblike (ako su motivi koristoljublje) do pet godina. Međutim, ako brak bude zaključen, učinilac se neće kazniti. Podnosi se krivična prijava javnom tužilaštvu.

 

1.21. Oduzimanje maloletnika

 

Ko maloletno lice protivpravno zadrži ili oduzme od roditelja, usvojioca, staraoca ili od ustanove, odnosno lica kojima je ono povereno, ili onemogućava izvršenje odluke o dodeli maloletnog lica, kazniće se zatvorskom kaznom do jedne godine, za teže oblike (niske pobude, koristoljublje) i do deset godina. Podnosi se krivična prijava javnom tužilaštvu.

 

1.22. Zapuštanje ili zlostavljanje maloletnog lica

 

Roditelj, usvojilac, staralac ili drugo lice koje grubim zanemarivanjem svoje dužnosti zbrinjavanja i vaspitanja zapusti maloletno lice o kome je dužno da se stara, kazniće se do tri godine. Roditelj, usvojilac, staralac ili drugo lice, koje zlostavlja maloletno lice ili ga prisiljava na preteran rad, rad koji ne odgovara uzrastu maloletnog lica ili na prosjačenje, ili ga iz koristoljublja navodi na vršenje drugih radnji koje su štetne za njegov razvoj, kazniće se istom kaznom. Podnosi se krivična prijava javnom tužilaštvu.

 

1.23. Neplaćanje alimentacije

 

Ko izbegava da daje izdržavanje za lice koje je na osnovu izvršne sudske odluke ili izvršnog poravnanja pred sudom ili drugim nadležnjim organima, dužan da izdržava, kazniće se zatvorskom kaznom do jedne godine. Podnosi se krivična prijava javnom tužilaštvu.

 

1.24. Kršenje porodičnih obaveza

 

Ko grubim kršenjem svojih porodičnih obaveza predviđenih zakonom ostavi u teškom položaju ili napusti člana porodice koji nije u stanju da se sam o sebi stara, kazniće se zatvorskom kaznom do tri godine, a u težem slučaju, ako je neko lice izgubilo život, zatvorskom kaznom do osam godina. Podnosi se krivična prijava javnom tužilaštvu.

 

1.25. Rodoskrvnjenje (incest)

 

Ko izvrši obljubu sa srodnikom po krvi u pravoj liniji, ili sa bratom, odnosno sestrom, kazniće se zatvorskom kaznom do tri godine. Podnosi se krivična prijava javnom tužilaštvu.

 

1.26. Kleveta

 

Ko za drugog iznosi ili pronosi štogod neistinito, što može naškoditi njegovoj časti ili ugledu, kazniće se novčanom kaznom, a za teže oblike i zatvorskom kaznom do tri godine. Podnosi se privatna krivična tužba sudu.

 

1.27. Uvreda

 

Ko uvredi drugog, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorsom kaznom u trajanju (za teži oblik) do šest meseci. Podnosi se privatna krivična tužba.

 

1.28. Iznošenje ličnih i porodičnih prilika

Ko iznosi ili pronosi štogod iz ličnog ili porodičnog života nekog lica, što može škoditi njegovom ugledu, kazniće se novčanom ili zatvorskom kaznom koja za teže oblike može biti do tri godine. Istinitost ili neistinitost onoga što se iznosi ili pronosi u pogledu ličnog ili porodičnog života nekog lica ne može se dokazivati. Podnosi se privatna krivična tužba sudu.

 

2. Šta tačno piže u krivičnom zakonu o silovanju

 

Silovanje bi trebalo da bude svaki prinudno ostvareni seksualni odnos, bez obzira ko je učinilac, a ko žrtva.

Takvo rešenje, na žalost, nije predviđeno u našem Krivičnom zakonu, gde se kao uslov za postojanje silovanja određuje da je učinilac isključivo muško lice, a žrtva obavezno žensko lice, i to ono, sa kojom izvršilac ne živi u bračnoj zajednici.

Način izvršenja je prinuda na obljubu upotrebom sile ili pretnjom da će neposredno napasti na život ili telo napadnutog, ili njemu bliskog lica.

Zakonom je predviđena kazna od jedne do deset godina zatvora.

U praksi se silovanje retko prijavljuje, teško dokazuje i relativno blago kažnjava. Najčešće izricana kazna je oko jedne godine zatvora, a samo u slučajevima grupnog silovanja ili višestrukog sticaja, izvršilac može dobiti kaznu od nekoliko godina zatvora.

 

3. Šta tačno piše u krivičnom zakonu o incestu

 

Incest je predviđen krivičnim delom rodoskvrnjenja, po kome je krivično kažnjiv seksualni odnos sa srodnikom u krvi u pravoj liniji (time su obuhvaćeni svi preci i potomci), i između brata i sestre. Predviđena je kazna do tri godine zatvora.

Ovim krivičnim delom sankcionišu se, dakle, seksualni odnosi između odraslih lica, i to iz razloga eugeničke prirode (interesi zaštite zdravog potomstva).

Novija shvatanja incesta, međutim, stavljaju u prvi plan zaštitu deteta od nasilja i seksualne zloupotrebe.

Treba obratiti pažnju da naš Krivični zakon inkriminiše u nekim drugim članovima seksualnu zloupotrebu dece. Tako npr. u krivičnom delu Obljuba ili protivprirodni blud zloupotrebom položaja, predviđeno je postojanje krivičnog dela kada:

 

(KO?)

nastavnik, vaspitač, staralac, usvojilac, očuh ili (svako) drugo lice, kome mu je maloletnica/nik poveren radi učenja, vaspitanja, čuvanja ili nege,

 

(ŠTA?)

izvrši obljubu (zakonski izraz za vaginalni seksualni odnos) ili protivprirodni blud (zakonski izraz za analni seksualni odnos) sa,

 

(PREMA KOME?)

maloletnim licem starijim od 14 godina.

 

Predviđena je kazna od 6 meseci do 5 godina.

 

Ako je isto delo izvršeno prema maloletnom licu mlađem od 14 godina, kazna je veća, od 1 do 8 godina zatvora.

Time se inkriminiše svaki seksualni odnos prema detetu bilo kog pola, do koga je došlo zloupotrebom odnosa poverenja, uspostavljenog time što je izvršiocu maloletno lice povereno na čuvanje, vaspitavanje, negu, učenje.

Da li su inkriminisani slučajevi seksualne zloupotrebe dece i maloletnika učinjeni i od strane drugih lica, izvan tog kruga bliskih srodnika i vaspitača?

Da, krivičnim delom Obljuba ili protivprirodni blud sa licem koje nije navršilo 14 godina.

 

(KO?)

kao učinioci mogu se pojaviti susedi, sveštenici, poštari, kumovi, ujaci, stričevi i druga dalja rodbina, kućni prijatelji i posetioci, nepoznata lica, ili, kratko rečno, BILO KOJE LICE.

 

(ŠTA?)

Inkriminisan je SVAKI seksualni odnos (vaginalni i analni),

 

(PREMA KOME?)

sa detetom mlađim od 14 godina.

 

Predviđena je kazna od 6 meseci do 5 godina zatvora.

Treba obratiti pažnju da se kod radnje ovog krivičnog dela, ne traži nikakva sila ili pretnja upravljena prema detetu, jer je sa svakim detetom, mlađim od 14 godina, svaki seksualni odnos krivično delo.

Dete mlađe od 14 godina ne može dobrovoljno stupati u seksualne odnose zbog zakonske manjkavosti svoje volje, i učinilac se ne može braniti navodnim "pristankom" deteta.

Ako je to delo izvršeno uz upotrebu sile ili pretnjom da će se neposredno napasti na život ili telo tog ili njemu bliskog lica, ili prema nemoćnom (invalidnom, hendikepiranom) detetu mlađem od 14 godina, predviđena je kazna od najmanje jedne godine (znači, teoretski, moguće je izreći kaznu u zakonskom maksimumu od 15 godina).

Ako je pri tom detetu:

– naneta teška telesna povreda, ili

– delo izvršeno od strane više lica, ili

– na naročito svirep ili ponižavajući način,

predviđena je kazna od najmanje tri godine.

Konačno, ako je usled gore pomenutih dela nastupila smrt deteta, učinilac će se kazniti zatvorom od najmanje 5 godina.

Ostvarivanje seksualnog odnosa sa maloletnim licem (svakim licem mlađim od 18 godina), uz upotrebu sile ili pretnje, inkriminisana je takođe, i kažnjava se zatvorom od najmanje 3 godine (silovanje, st 3).

 

3.1. Da li je krivično kažnjivo pipkanje dece?

 

Jeste, i ne samo dece već i odraslih lica, krivičnim delom Bludne radnje, za koje je predviđena zatvorska kazna do tri godine.

Šta su to bludne radnje:

Zakon ne daje definiciju bludnih radnji, pozivajući se na sve seksualne delikte od silovanja do obljube ili protivprirodnog bluda zloupotrebom položaja, koji se nisu završili seksualnim odnosom. U pitanju je dodirivanje tuđeg polnog organa, grudi i slično, bez pristanka dodirivane osobe. Ima i mišljenja da su bludne radnje priprema i pokušaj nezavršenih gore pomenutih krivičnih dela, koja su ostvarena ukoliko je došlo do seksualnog odnosa.

 

3.2. Šta tačno zakon podrazumeva pod seksualnim odnosom?

 

Naime, u Krivičnom zakonu, situacije i radnje koje čine bića krivičnih dela protiv dostojanstva ličnosti i morala, sadrže inkriminisanje seksualnog odnosa (vaginalnog ili analnog), koji po definiciji predstavlja samo prodor muškog polnog organa u vaginu ili anus.

Sve druge radnje, podvedene su pod pojam "bludne radnje".

To može da bude, npr. dodirivanje polnog organa, prodor prstima ili jezikom u vaginu ili anus, ali i razni drugi vidovi seksualnog opštenja, ljubljenja, pipanja, grljenja. Ako se steknu uslovi predivđeni u radnjama krivičnih dela protiv dostojanstva ličnosti i morala, na strani učinioca ili žrtve, imaćemo situaciju inkriminisanu kao "bludne radnje".

 

4. Kada usled zastarelosti krivično gonjenje više ne može da se preduzme

 

Lica koja su kao deca ili maloletnici preživela radnje seksualne zloupotrebe, u vreme kada su se te radnje dešavale, najčešće nisu imala mogućnosti da iniciraju krivični progon učinioca.

Kada odrastu i spoznaju da su bili žrtve seksualnih delikata za koje učinilac može krivično da bude gonjen i kažnjen, onda im obično kažu da je "nastupila zastarelost".

 

4.1. Kada doista nastupa zastarelost za gonjenje izvršioca pojedinih seksualnih delikata:

 

1. Silovanje (osnovno delo) zastareva za deset godina;

2. Teži oblici silovanja (učinjenih od više lica, ili na naročito svirep ili ponižavajući način, ili ako je nastupila teška povreda ili smrt ženskog lica), zastarevaju za 15 godina;

3. Obljuba ili protivprirodni blud sa licem koje nije navršilo 14 godina zastareva za 5 godina;

4. Teži oblici obljube ili protivprirodnog bluda sa licem koje nije navršilo 14 godina (kada je delo izvršeno silom ili pretnjom, ako je izvršeno od strane više lica ili na naročito svirep ili ponižavajući način, ako je nastupila teška telesna povreda žrtve ili njena smrt), zastarevaju za 15 godina;

5. Obljuba ili protivprirodni blud zloupotrebom položaja izvršena prema licu mlađem od 14 godina, zastareva za 10 godina;

6. Obljuba ili protivprirodni blud zloupotrebom položaja izvršena prema licu starijem od 14 godina, zastareva za 5 godina;

7. Rodoskrvnjenje zastareva za 3 godine;

8. Bludne radnje zastarevaju za 3 godine.

 

Zastarelost počinje da teče, odnosno računa se od dana kada je izvršeno krivično delo.

Vrlo je važno uočiti da postoji mogućnost PREKIDANJA ZASTAREVANJA.

Do prekidanja zastarevanja dolazi:

– svaki put kada učinilac učini isto tako teško ili još teže delo;

– kada se preduzme bilo koja procesna radnja radi gonjenja učinioca krivičnog dela;

– ili iz nekih drugih razloga predviđenih zakonom.

4.2. Šta u stvari znači prekid zastarelosti?

 

Važno je znati da prekid zastarelosti znači da tok zastarelosti počinje da teče, iz početka, od dana kada je u zakonom predviđenim situacijama, došlo do prekida zastarelosti.

To je vrlo važno znati, jer neotkriveni učinioci seksualnih delikata imaju običaj da nastave sa tom praksom, tj. traže i nalaze stalno nove žrtve. Oni se retko zadržavaju samo na jednom aktu nasilja, upravljenom prema jednoj žrtvi.

Konkretno:

a) novoučinjeno delo dovodi do prekidanja zastarevanja za prethodno učinjena dela i

b) krivična prijava za novo/a delo/a, dovodi do prekidanja zastarevanja za prethodno učinjena krivična dela.

Pozivanjem na prekid zastarelosti, moguć je krivični progon učinilaca seksualne zloupotrebe dece i posle većeg proteka vremena.

 

4.3. Prijavljivanje seksualnih delikata odmah posle njihovog izvršenja

 

Kod navedenih krivičnih dela, bilo bi potrebno da odmah prijavite miliciji izvršeno krivično delo. Nemojte se prati/kupati, jer će vas službeni lekar pregledati ginekološki, uzeti bris i pregledati telo kako bi konstatovao prisustvo drugih povreda (modrice, oguljotine, ogrebotine, rane i sl). Iz brisa se mogu izolovati spermatozoidi i na taj način identifikovati izvršilac. Iscepani delovi odeće (gaćice, čarape, bluza i sl.) mogu biti uzeti kao dokaz za postojanje silovanja u krivičnom postupku i zato ih takođe poneti kada odlazite da prijavite krivično delo (učinioca) u miliciju. Spisi iz milicije biće združeni sa spisima sudskog postupka.

5. Dostignuća u svetu u pogledu krivičnopravne zaštite prava žena

 

U nekim zemljama postoje sudske mere zaštite za žene izložene porodičnom nasilju, a koje se sastoje u ograničavanju zlostavljanja. To su:

Neke zemlje imaju razvijenu pravnu strategiju usmerenu na sprečavanje zlostavljanja u porodici i zaštite žena izloženih takvom nasilju.

Neke zemlje su donele zakone o sprečavanju zlostavljanja u korist odbrane žene, koji se temelje na isprepletanosti uredbi krivičnog i građanskog prava.

U nekim zemljama postoje sudovi ovlašćeni za određivanje i provođenje restriktivnijih mera protiv muških nasilnika.