Verujemo da je život bez nasilja osnovno ljudsko pravo i u skladu s tim obezbeđujemo specijalističku podršku ženama i podstičemo individualni i institucionalni odgovor na muško nasilje nad ženama i doprinosimo jačanju građanskog društva.


Ciljevi rada

 • Osnaživanje žena u prevazilaženju traume nasilja u porodici, partnerskog nasilja i/ili seksualnog nasilja (muškog nasilja nad ženama), kroz psihološku i pravnu profesionalnu podršku da bi bile u stanju da donose autonomne odluke i ostvare prava na život bez nasilja.
 • Senzibilisanje i edukacija profesionalaca/ki u institucijama o nasilju nad ženama, ženskim ljudskim pravima i institucionalnim procedurama zaštite od nasilja. 
 • Prevencija svih tipova nasilja nad ženama.
 • Promocija ženskih ljudskih prava na individualnom, pravnom i institucionalnom nivou.
 • Aktivno smanjivanje višestruke diskriminacije žena (Romkinje, žene sa invaliditetom, žene sa psihološkim smetnjama, istorijom psihijatrijskih i/ili zatvorskih institucija, izbegle i raseljene žene, strankinje, žene sa sela, žene bez mesta stanovanja, žene lezbejske egzistencije, žene koje žive u siromaštvu ili su nezaposlene, starije žene i dr.). 
 • Aktivno osnaživanje ženskih organizacija koje pružaju direktnu podršku ženama sa traumom muškog nasilja, kroz obuke i seminare za konsultantski rad. 
 • Širenje mreže ženskih grupa u zemlji koje rade u oblasti nasilja nad ženama. 
 • Uspostavljanje saradnje sa ženskim grupama iz regiona, Evrope i sveta.
 • Aktivno podsticanje razvoja civilnog društva kroz jačanje autonomije žena i podršku ženama da samostalno odlučuju o sebi, društvenim i političkim uslovima u kojima žive.
 • Unapređivanje odnosa među polovima/rodovima kroz senzibilizaciju mladih za vrednosti nenasilja i polne/rodne ravnopravnosti.

Principi rada

 • podrška pravu svake žene na izbor poštovanje etike različitosti i suprotstavljanje svim oblicima diskriminacije (na osnovu pola, mentalne i fizičke sposobnosti, rase, klase, religije, nacionalnosti, starosti, izgleda, seksualne orijentacije i svih drugih ličnih svojstava)
 • razvijanje solidarnosti među ženama
 • poštovanje tajnosti i privatnosti podataka o klijentkinjama
 • transparentnosti u radu
 • odgovornosti u radu 
 • nenasilna komunikacija i nenasilno rešavanje sukoba 
 • feministička etika brige
 • afirmativna akcija

Etika različitosti

Autonomni ženski centar radi sa ženama svih nacionalnosti, političkih ubeđenja, rasa, religije, seksualne orijentacije, mentalne ili fizičke sposobnosti ili bilo koje vrste različitosti.


Aktivnosti

 • Preventivne i informativno – edukativne aktivnosti za žene i opštu javnost
 • Konsultantske aktivnosti za žene sa traumom muškog nasilja, intervencije u kriznim situacijama, psihološka podrška za prevazilaženje traume nasilja i pravna podrška za ostvarivanje prava na život bez nasilja
 • SOS telefonska služba za psihološku podršku, pravne informacije i konsultacije, informisanje iz oblasti socijalne zaštite, informacije o drugim izvorima podrške i usluga u zajednici
 • Nezavisno zastupanje korisnica u institucijama i  u sudskim i upravnim postupcima
 • Nezavisan monitoring i evaluacija: intervencija javnih službi, primene zakona, primene državnih strategija i planova akcije, izrada izveštaja o stanju nasilja u porodici i stanju ženskih ljudskih prava („izveštaji u senci“) 
 • Edukacija predstavnika/ca nevladinih organizacija i  institucija
 • Javno zagovaranje
 • Analitičko – istraživačke delatnosti
 • Izdavaštvo
 • Saradnja i razmena sa ženskim organizacijama u zemlji, regionu i svetu 
 • Građanski i ženski aktivizam
 • Humanitarne aktivnosti namenjene ženama svih diskriminisanih grupa
 • Preventivni i edukativni rad sa mladima

Mreže

Aktivistkinje Autonomnog ženskog centra su koosnivačice i/ili članice:

 • Evropski ženski lobi (EWL)  www.womenlobby.org - od 2010.
 • Mreže Žene protiv nasilja u Srbiji  www.zeneprotivnasilja.net - koordinacija od 1996.
 • Kontakt organizacija civilnog društva ciljna grupa - žene, imenovana od Tima potpredsednika Vlade za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva – koordinacija od 2007.
 • Mreža za Evropski ženski lobi, Srbija - koosnivačica 2009.
 • Regionalne Mreže protiv seksualnog nasilja – koosnivačice 2007.
 • Evropske Mreže žena protiv nasilja (WAVE)  www.wave-network.org - koosnivačice 1994.
 • Članice Opservatorije o nasilju nad ženama Evropskog ženskog lobija www.womenlobby.org/-ewl-observatory-on-violence - od 2005.
 • Mreže protiv nasilja nad ženama u ratu (VAWW) i Mreže žena u konfliktnim zonama (WICZNET) www.yorku.ca/wicz
 • OBOSTRANS (Our Bodies Ourselves) – Međunarodna mreža o ženskom zdravlju www.ourbodiesourselves.org - od 1997-2007.
 • Ženske mreže Istok-Zapad (NEWW ) od 1995-2005.